گزارش فعالیت ها


با باشگاه، می‏تونی تمامی فعالیت های گذشته ی ورزش و غذایی خودت رو ببینی و پیشرفت خودت رو مشاهده کنی و برنامه ریزی دقیق تری برای فعالیت های ورزشی و غذایی داشته باشی و روز به روز پیشرفت کنی.